Japanese | English  
Genome / Development
Catalogue of Gene Symbols
Database
Gene Symbols  Class list  Browse  Search References  Search
2013
Gene Catalogue 2013
2012
MacGene
2011
MacGene
2010
MacGene
2008
MacGene
2005
MacGene
2003
MacGene
Marker
Markers  Class list  Search Composite wheat map

Catalogue of Gene Symbols

Gene Symbol detail

Gene Symbold
Class Level 1 Hairy Leaf
Level 2
Level 3
Level 4
Symbol Wild Type Hl1
Allele
Synonyms Hl{884}
Symbol comment Weakly hairy.
Chromosomes 4B{884}, 4BL{760}
Germplasms v:Artemovka{925}, v:Caesium 111{925}, v:Lutescens 53/12{925}, v:Lutescens 62{925}, v:Milturum 321{884}, v:Poltavka{925}, v:Pyrothrix 28{925}, v:Saratov 321{884}, v:Saratovskaya 29{884,760}, v:Sarrubra{925}, ma:Xgwm375-4B - 12.1 cM - Hl1 - 2.1 cM{10516}

Related Reference
760 : Laikova LI, Maystrenko OI, Gaidalensk RF & Mischenko SV 1980
884 : Maystrenko OI 1976
925 : Maystrenko OI 1993
0316 : Taketa S, Chang CL, Ishii M & Takeda K 2002
10516 : Dobrovolskaya O, Pshenichnikova TA, Arbuzova VS, Lohwasser U, Roder MS & Borner A 2007
page-top