Japanese | English  
Genome / Development
Catalogue of Gene Symbols
Database
Gene Symbols  Class list  Browse  Search References  Search
2013
Gene Catalogue 2013
2012
MacGene
2011
MacGene
2010
MacGene
2008
MacGene
2005
MacGene
2003
MacGene
Marker
Markers  Class list  Search Composite wheat map

Catalogue of Gene Symbols

Gene Symbol detail

Gene Symbold
Class Level 1 Height
Level 2 Reduced Height : GA-sensitive
Level 3
Level 4
Symbol Wild Type Rht8
Allele Rht8aRht8bRht8dRht8eRht8f Rht8c Rht8gRht8h
Symbol comment Associated with a 192 bp fragment of WMS 261 {9962}.
Germplasms v:Akakomugi{1191}, v:Alfa{9962}, v:Aquila{9962}, v:Ardito{9962}, v:Argelato{9962}, v:Avrora{9962}, v:Banija{9964}, v:Baranjka{9964}, v:Beauchamps{9962}, v:Bezostaya{9962}, v:Biserka{9962}, v:Campodoro{9962}, v:Centauro{9962}, v:Chikushi-Komugi (Norin 121){9962}, v:Chuanmai 18{10512}, v:Damiano{9962}, v:Djerdanka{9964}, v:Dneprovskaya{9962}, v:Duga{9964}, v:Etoile-de-Choisy{9962}, v:Etruria{9962}, v:Fakuho-Komugi (Norin 124){9962}, v:Farnese{9962}, v:Favorite{9962}, v:Fedorovka{0243}, v:Fiorello{9962}, v:Fortunato{9962}, v:Funo{9962}, v:Gala{9962}, v:Haya Komugi{9962}, v:Impeto{9962}, v:Irnerio{9962}, v:Jarka{9964}, v:Jugoslavia{9962}, v:Kavkas{9962}, v:Kaloyan{0243}, v:Khar'kovskaya 50{0243}, v:Khar'kovskaya 93{0243}, v:Khersonskaya 86{0243}, v:Kolubara{9964}, v:Kosava{9964}, v:Libellula{9962}, v:Lonja{9964}, v:Lovrin 32{9962}, v:Macvanka-2{9964}, v:Mara{119,9962}, v:Marzotto{9962}, v:Mv 03-89{0243}, v:Mv 06-88{0243}, v:Mv 17{0243}, v:Neretva{9962}, v:Nizija{9962}, v:Novasadska Rana 1{1604}, v:N.S. Rana 1{9962}, v:N.S. Rana 2{9962}, v:N.S. 649{9962}, v:N.S. 3014{9962}, v:Obrii{0243}, v:Odesskaya 51{0243}, v:Odesskaya 117{0243}, v:Odesskaya 132{0243}, v:Odesskaya Krasnokolosaya{0243}, v:Odesskaya Polukarlikovaya{0243}, v:Orlandi{9962}, v:Osjecanka{9964}, v:OSK 5 5/15{9964}, v:OSK 4 57/8{9964}, v:OSK 3 68/2, v:Partizanka{9962}, v:Partizanka Niska{9962}, v:Poljarka{9964}, v:Posavka 1{9964}, v:Posavka 2{9962}, v:Pomoravka{9962}, v:Produttore{9962}, v:Radusa{9962}, v:Roazon{0243}, v:Salto{9962}, v:Sanja{9962}, v:San Pastore{9962}, v:Sava{1601,414,9962}, v:Siete Cerros{9962}, v:Sinvalocho{9962}, v:Simvol Odesskii{0243}, v:Sivka{0243}, v:Strumok{0243}, v:Skopjanka{9962}, v:Skorospelka 3B{9962}, v:Slavonija{9964}, v:Somorka{9964}, v:Sremica{9964}, v:Superzlatna{9962}, v:Svezda{9962}, v:Tira{0243}, v:Tisa{9964}, v:Transilvania{9962}, v:Ukrainka Odesskaya{0243}, v:Una{9962}, v:Villa Glori{9962}, v:Vympel{0243}, v:Yubileinaya 75{0243}, v:Zagrebcanka{9964}, v:Zelengora{9964}, v:ZG 6103/84{9964}, v:ZG 7865/83{9964}, v:Zitarka{9964}, v:Zitnica{9962}, v:Zlatna Dolina{9964}, v:Zlatoklasa{9964}, v:Zolotava{0243}
Comment Although CS carries a 192 bp fragment, sequencing showed it was a different allele than other genotypes with Rht8c {02103}.
Although the 'diagnostic' association of Rht8c and Xgwm261192 applied in many Strampelli derivatives and European wheats, there was no association between reduced height and this allele in Norin 10 and its derivatives {10512}. The pedigrees of a number of Chinese wheats postulated to have Rht8c on the basis of the marker trace to Italian sources {10515}.

Related Reference
119 : Bosch A, Vega C & Benito C 1987
414 : Gale MD, Law CN, Marshall GA, Snape JW & Worland AJ 1982
1191 : Rao IN & Rao MVP 1980
1601 : Worland AJ, Law CN & Parker BB 1984
1604 : Worland AJ, Petrovic S & Law CN 1988
9962 : Worland AJ, Korzun V, Roder MS, Ganal MW & Law CN 1998
9964 : Worland AJ, Korzun V & Petrovic S 1998
0243 : Chebotar SV, Korzun VN & Sivolap YM 2001
02103 : Worland AJ, Sayers EJ & Korzun V 2001
10512 : Ellis MH, Bonnett DG & Rebetzke GJ 2007
10515 : Zhou Y, Zhu HZ, Cai SB, He ZH, Zhang XK, Xia XC & Zhang GS 2007
page-top