Genetype of AIS

Chr.1 Chr.2 Chr.3 Chr.4 Chr.5 Chr.6 Chr.7 Chr.8 Chr.9 Chr.10 Chr.11 Chr.12
/rice/oryzabase