MG1655
W3110
Search for
  Japanese | English
Gene Report : map
PEC Original Annotations
Essentiality
     Class essential
     References (PMID)  
Related gene (MG1655 PEC)
     Gene Search Search MG1655 PEC by gene name:  map
Related strains
     Strains Search Search strains by gene name:  map   Search strains by all related name:  map b0168 ECK0166 JW0163 pepM

General information  (Go to Linear View:)
 Gene Name map  
 Alternative name b0168,ECK0166,JW0163,pepM  
 Location, Length 188,712 - 189,506 (  -  ) ;   4.06 min ; 795 (bp) ,   264 (aa) Go to Linear View
 Product methionine aminopeptidase  
 Note ECK0166:JW0163:b0168  
 Function  
 PID 21239022  
SWISS-PROT  ( Show details )
  botton Entry name(Acc.no) AMPM_ECOLI ( P0AE18 ; P07906 )
    -  Protein name RecName: Full=Methionine aminopeptidase; Short=MAP; EC=3.4.11.18; AltName: Full=Peptidase M;  
    -  Synonyms  
    -  Gene name Name=map; OrderedLocusNames=b0168, JW0163;  

 Linear View
View Location
   180.0  –  205.0 (KBP)

Homology Analysis
BLAST
    Bacteria
         GTOP  
    PDB
         PSI-BLAST Chain A, E. Coli Methionine Aminopeptidase In Complex With Nlep, 1: 0.5, Di-Metalated  
    SWISS-PROT
        BLAST  
        PSI-BLAST
    nr
         BLAST methionine aminopeptidase [Escherichia coli O157:H7 EDL933]  
Pfam 27.0   (database updated : 2013-03 )
    Pfam

Other Cross-Reference
    EcoCyc map 

MMBR References
J Bacteriol. 1989;171(7):4071-2.
Methionine aminopeptidase gene of Escherichia coli is essential for cell growth.
Chang SY, McGary EC, Chang S. ( 2544569 )

Sequences
Amino acid
FASTA format
0001 MAISIKTPED IEKMRVAGRL AAEVLEMIEP YVKPGVSTGE LDRICNDYIV NEQHAVSACL GYHGYPKSVC 
0071 ISINEVVCHG IPDDAKLLKD GDIVNIDVTV IKDGFHGDTS KMFIVGKPTI MGERLCRITQ ESLYLALRMV 
0141 KPGINLREIG AAIQKFVEAE GFSVVREYCG HGIGRGFHEE PQVLHYDSRE TNVVLKPGMT FTIEPMVNAG 
0211 KKEIRTMKDG WTVKTKDRSL SAQYEHTIVV TDNGCEILTL RKDDTIPAII SHDE

Nucleotide
FASTA format

View sequence out neighbor 100bp
-100                       tggcgaaatt cagaatgatt ctcaatttgc 
-070 ccgggtgtga taccattgac ggcacttaca tatatattgt cggtatcacc gacgctgatg gacagaatta 
0001 atggctatct caatcaagac cccagaagat atcgaaaaaa tgcgcgtcgc tggccgactg gctgccgaag 
0071 tgctggagat gatcgaaccg tatgttaaac cgggcgtcag caccggcgag ctggatcgca tctgtaatga 
0141 ttacattgtt aatgaacaac acgcggtttc tgcctgcctc ggctatcacg gctatccgaa atccgtttgc 
0211 atctctatta atgaagtggt gtgccacggt atcccggacg atgctaagct gctgaaagat ggcgatatcg 
0281 ttaacattga tgtcaccgta atcaaagatg gtttccacgg cgatacctcg aaaatgttta tcgtcggtaa 
0351 gccgaccatc atgggcgaac gtctgtgccg catcacgcaa gaaagcctgt acctggcgct acgcatggta 
0421 aaaccaggca ttaatctgcg cgaaatcggt gcggcgattc agaaatttgt cgaagcagaa ggcttctccg 
0491 tcgttcgtga atattgcgga cacggtattg gtcgcggctt ccatgaagaa ccgcaggtgc tgcactatga 
0561 ctcccgtgaa accaacgtcg tactgaaacc tgggatgacg ttcaccatcg agccaatggt caacgcgggt 
0631 aaaaaagaga tccgcaccat gaaagatggc tggacggtaa aaaccaaaga tcgcagcttg tctgcacaat 
0701 atgagcatac tattgtggtg actgataacg gctgcgaaat tctgacgcta cgcaaggatg acaccatccc 
0771 ggcgataatc tcgcacgacg aataagatga agccggcgaa tgccggcttt tttaatgcga taatttaatc 
0841 ttatgggtgg cgcacaatga atacccttcc agaacagtac gcaaacaccg ctctc