MG1655
W3110
Search for
Japanese | English
rRNA Report : rrlD
PEC Original Annotations
Essentiality
     Class non-essential
     References (PMID)
     Deletion OCL23 (D)  ,  OCL23-14 (D)  
Related gene (W3110 PEC)
     Gene Search Search MG1655 PEC by gene name:  rrlD
Related strains
     Strains Search Search strains by gene name:  rrlD   Search strains by all related name:  rrlD b3275 ECK3262 JWR0076

General information  (Go to Linear View:)
 rRNA Name rrlD  
 Alternative name b3275,ECK3262,JWR0076  
 Location, Length 3,421,902 - 3,424,805 (  -  ) ;   73.75 min ; 2904 (bp) , Go to Linear View
 Product 23S ribosomal RNA of rrnD operon  
 Operon Name rrsD-ileU-alaU-rrlD-rrfD-thrV-rrfF  
 Note  
 Function  
 Gene Ontology  
 PID  
 EC number
  (KEGG Pathway)
 
 

 Linear View (Whole Mode)
View Location
   3410.0  –  3435.0 (KBP)

Homology Analysis
BLAST
    Bacteria
         GTOP  
    PDB     (database updated : 2007.02.20 )
        PSI-BLAST  
    SWISS-PROT     (database updated : 2007.02.20 )
        BLAST  
        PSI-BLAST
    nr     (database updated : 2007.02.20 )
        BLAST  
Pfam 28.0   (database updated : 2015-05 )
    Pfam
PROSITE
    PROSITE  

Other Cross-Reference
    EcoCyc rrlD 

MMBR References
Nucleic Acids Res. 1980;8:3793-3807
The distal end of the ribosomal RNA operon rrnD of Escherichia coli contains a tRNA1thr gene, two 5s rRNA genes and a transcription terminator.
Duester, G., and W. M. Holmes.
RNA 1996;2:1011-1021
In vitro complementation analysis localizes 23S rRNA posttranscriptional modifications that are required for Escherichia coli 50S ribosomal subunit assembly and function.
Green, R., and H. F. Noller.
J Mol Biol. 1995;254(5):838-47.
The involvement of two distinct regions of 23 S ribosomal RNA in tRNA selection.
O'Connor M, Dahlberg AE. ( 7500354 )
Proc Natl Acad Sci U S A. 1996;93:5641-5646
A functional peptide encoded in the Escherichia coli 23S rRNA.
Tenson, T., A. DeBlasio, and A. Mankin.
J Mol Biol. 1996;259(1):1-6.
Mutations in domain II of 23 S rRNA facilitate translation of a 23 S rRNA-encoded pentapeptide conferring erythromycin resistance.
Dam M, Douthwaite S, Tenson T, Mankin AS. ( 8648637 )

Sequences
Nucleotide
FASTA format

View sequence out neighbor 100bp
-100                       aatctggatc aagctgaaaa ttgaaacact 
-070 gaacaacgaa agttgttcgt gagtctctca aattttcgca actctgaagt gaaacatctt cgggttgtga 
0001 ggttaagcga ctaagcgtac acggtggatg ccctggcagt cagaggcgat gaaggacgtg ctaatctgcg 
0071 ataagcgtcg gtaaggtgat atgaaccgtt ataaccggcg atttccgaat ggggaaaccc agtgtgtttc 
0141 gacacactat cattaactga atccataggt taatgaggcg aaccggggga actgaaacat ctaagtaccc 
0211 cgaggaaaag aaatcaaccg agattccccc agtagcggcg agcgaacggg gagcagccca gagcctgaat 
0281 cagtgtgtgt gttagtggaa gcgtctggaa aggcgcgcga tacagggtga cagccccgta cacaaaaatg 
0351 cacatgctgt gagctcgatg agtagggcgg gacacgtggt atcctgtctg aatatggggg gaccatcctc 
0421 caaggctaaa tactcctgac tgaccgatag tgaaccagta ccgtgaggga aaggcgaaaa gaaccccggc 
0491 gaggggagtg aaaaagaacc tgaaaccgtg tacgtacaag cagtgggagc acgcttaggc gtgtgactgc 
0561 gtaccttttg tataatgggt cagcgactta tattctgtag caaggttaac cgaatagggg agccgaaggg 
0631 aaaccgagtc ttaactgggc gttaagttgc agggtataga cccgaaaccc ggtgatctag ccatgggcag 
0701 gttgaaggtt gggtaacact aactggagga ccgaaccgac taatgttgaa aaattagcgg atgacttgtg 
0771 gctgggggtg aaaggccaat caaaccggga gatagctggt tctccccgaa agctatttag gtagcgcctc 
0841 gtgaattcat ctccgggggt agagcactgt ttcggcaagg gggtcatccc gacttaccaa cccgatgcaa 
0911 actgcgaata ccggagaatg ttatcacggg agacacacgg cgggtgctaa cgtccgtcgt gaagagggaa 
0981 acaacccaga ccgccagcta aggtcccaaa gtcatggtta agtgggaaac gatgtgggaa ggcccagaca 
1051 gccaggatgt tggcttagaa gcagccatca tttaaagaaa gcgtaatagc tcactggtcg agtcggcctg 
1121 cgcggaagat gtaacggggc taaaccatgc accgaagctg cggcagcgac gcttatgcgt tgttgggtag 
1191 gggagcgttc tgtaagcctg cgaaggtgtg ctgtgaggca tgctggaggt atcagaagtg cgaatgctga 
1261 cataagtaac gataaagcgg gtgaaaagcc cgctcgccgg aagaccaagg gttcctgtcc aacgttaatc 
1331 ggggcagggt gagtcgaccc ctaaggcgag gccgaaaggc gtagtcgatg ggaaacaggt taatattcct 
1401 gtacttggtg ttactgcgaa ggggggacgg agaaggctat gttggccggg cgacggttgt cccggtttaa 
1471 gcgtgtaggc tggttttcca ggcaaatccg gaaaatcaag gctgaggcgt gatgacgagg cactacggtg 
1541 ctgaagcaac aaatgccctg cttccaggaa aagcctctaa gcatcaggta acatcaaatc gtaccccaaa 
1611 ccgacacagg tggtcaggta gagaatacca aggcgcttga gagaactcgg gtgaaggaac taggcaaaat 
1681 ggtgccgtaa cttcgggaga aggcacgctg atatgtaggt gaagcgactt gctcgtggag ctgaaatcag 
1751 tcgaagatac cagctggctg caactgttta ttaaaaacac agcactgtgc aaacacgaaa gtggacgtat 
1821 acggtgtgac gcctgcccgg tgccggaagg ttaattgatg gggttagcgc aagcgaagct cttgatcgaa 
1891 gccccggtaa acggcggccg taactataac ggtcctaagg tagcgaaatt ccttgtcggg taagttccga 
1961 cctgcacgaa tggcgtaatg atggccaggc tgtctccacc cgagactcag tgaaattgaa ctcgctgtga 
2031 agatgcagtg tacccgcggc aagacggaaa gaccccgtga acctttacta tagcttgaca ctgaacattg 
2101 agccttgatg tgtaggatag gtgggaggct tagaagtgtg gacgccagtc tgcatggagc cgaccttgaa 
2171 ataccaccct ttaatgtttg atgttctaac gttgacccgt aatccgggtt gcggacagtg tctggtgggt 
2241 agtttgactg gggcggtctc ctcctaaaga gtaacggagg agcacgaagg ttggctaatc ctggtcggac 
2311 atcaggaggt tagtgcaatg gcataagcca gcttgactgc gagcgtgacg gcgcgagcag gtgcgaaagc 
2381 aggtcatagt gatccggtgg ttctgaatgg aagggccatc gctcaacgga taaaaggtac tccggggata 
2451 acaggctgat accgcccaag agttcatatc gacggcggtg tttggcacct cgatgtcggc tcatcacatc 
2521 ctggggctga agtaggtccc aagggtgatg ctgttcgcca tttaaagtgg tacgcgagct gggtttagaa 
2591 cgtcgtgaga cagttcggtc cctatctgcc gtgggcgctg gagaactgag gggggctgct cctagtacga 
2661 gaggaccgga gtggacgcat cactggtgtt cgggttgtca tgccaatggc actgcccggt agctaaatgc 
2731 ggaagagata agtgctgaaa gcatctaagc acgaaacttg ccccgagatg agttctccct gaccctttaa 
2801 gggtcctgaa ggaacgttga agacgacgac gttgataggc cgggtgtgta agcgcagcga tgcgttgagc 
2871 taaccggtac taatgaaccg tgaggcttaa ccttacaacg ccgaagctgt tttggcggat gagagaagat 
2941 tttcagcctg atacagatta aatcagaacg cagaagcggt ctgataaaac agaatttgcc tggc