MG1655
W3110
Search for
Japanese | English
rRNA Report : rrsD
PEC Original Annotations
Essentiality
     Class non-essential
     References (PMID)
     Deletion OCL23 (D)  ,  OCL23-14 (D)  
Related gene (W3110 PEC)
     Gene Search Search MG1655 PEC by gene name:  rrsD
Related strains
     Strains Search Search strains by gene name:  rrsD   Search strains by all related name:  rrsD b3278 ECK3265 JWR0079

General information  (Go to Linear View:)
 rRNA Name rrsD  
 Alternative name b3278,ECK3265,JWR0079  
 Location, Length 3,425,243 - 3,426,784 (  -  ) ;   73.83 min ; 1542 (bp) , Go to Linear View
 Product 16S ribosomal RNA of rrnD operon  
 Operon Name rrsD-ileU-alaU-rrlD-rrfD-thrV-rrfF  
 Note  
 Function  
 Gene Ontology  
 PID  
 EC number
  (KEGG Pathway)
 
 

 Linear View (Whole Mode)
View Location
   3415.0  –  3440.0 (KBP)

Homology Analysis
BLAST
    Bacteria
         GTOP  
    PDB     (database updated : 2007.02.20 )
        PSI-BLAST  
    SWISS-PROT     (database updated : 2007.02.20 )
        BLAST  
        PSI-BLAST
    nr     (database updated : 2007.02.20 )
        BLAST  
Pfam 28.0   (database updated : 2015-05 )
    Pfam
PROSITE
    PROSITE  

Other Cross-Reference
    EcoCyc rrsD 

MMBR References
Adv Genet. 1995;33:1-39.
Mutational analysis of 16S ribosomal RNA structure and function in Escherichia coli.
Triman KL. ( 7484450 )

Sequences
Nucleotide
FASTA format

View sequence out neighbor 100bp
-100                       atacggattc ttaacgtcgc aagacgaaaa 
-070 atgaatacca agtctcaaga gtgaacacgt aattcattac gaagtttaat tctttgagca tcaaactttt 
0001 aaattgaaga gtttgatcat ggctcagatt gaacgctggc ggcaggccta acacatgcaa gtcgaacggt 
0071 aacaggaaac agcttgctgt ttcgctgacg agtggcggac gggtgagtaa tgtctgggaa actgcctgat 
0141 ggagggggat aactactgga aacggtagct aataccgcat aacgtcgcaa gaccaaagag ggggaccctc 
0211 gggcctcttg ccatcggatg tgcccagatg ggattagctt gttggtgggg taacggctca ccaaggcgac 
0281 gatccctagc tggtctgaga ggatgaccag ccacactgga actgagacac ggtccagact cctacgggag 
0351 gcagcagtgg ggaatattgc acaatgggcg caagcctgat gcagccatgc cgcgtgtatg aagaaggcct 
0421 tcgggttgta aagtactttc agcggggagg aagggagtaa agttaatacc tttgctcatt gacgttaccc 
0491 gcagaagaag caccggctaa ctccgtgcca gcagccgcgg taatacggag ggtgcaagcg ttaatcggaa 
0561 ttactgggcg taaagcgcac gcaggcggtt tgttaagtca gatgtgaaat ccccgggctc aacctgggaa 
0631 ctgcatctga tactggcaag cttgagtctc gtagaggggg gtagaattcc aggtgtagcg gtgaaatgcg 
0701 tagagatctg gaggaatacc ggtggcgaag gcggccccct ggacgaagac tgacgctcag gtgcgaaagc 
0771 gtggggagca aacaggatta gataccctgg tagtccacgc cgtaaacgat gtcgacttgg aggttgtgcc 
0841 cttgaggcgt ggcttccgga gctaacgcgt taagtcgacc gcctggggag tacggccgca aggttaaaac 
0911 tcaaatgaat tgacgggggc ccgcacaagc ggtggagcat gtggtttaat tcgatgcaac gcgaagaacc 
0981 ttacctggtc ttgacatcca cggaagtttt cagagatgag aatgtgcctt cgggaaccgt gagacaggtg 
1051 ctgcatggct gtcgtcagct cgtgttgtga aatgttgggt taagtcccgc aacgagcgca acccttatcc 
1121 tttgttgcca gcggtccggc cgggaactca aaggagactg ccagtgataa actggaggaa ggtggggatg 
1191 acgtcaagtc atcatggccc ttacgaccag ggctacacac gtgctacaat ggcgcataca aagagaagcg 
1261 acctcgcgag agcaagcgga cctcataaag tgcgtcgtag tccggattgg agtctgcaac tcgactccat 
1331 gaagtcggaa tcgctagtaa tcgtggatca gaatgccacg gtgaatacgt tcccgggcct tgtacacacc 
1401 gcccgtcaca ccatgggagt gggttgcaaa agaagtaggt agcttaacct tcgggagggc gcttaccact 
1471 ttgtgattca tgactggggt gaagtcgtaa caaggtaacc gtaggggaac ctgcggttgg atcacctcct 
1541 taccttaaag aagcgtactt tgcagtgctc acacagattg tctgatgaaa atgagcagta aaacctctac 
1611 aggcttgtag ctcaggtggt tagagcgcac cc