MG1655
W3110
Search for
Japanese | English
Gene Report : intR
PEC Original Annotations
Essentiality
     Class non-essential
     References (PMID)  
     Deletion 20 (LD)  ,  DE(PLK1608)  ,  OCR70,L90-5 (LD 20-1_P/O) (D)  ,  OCR70,L90-6 (LD 20-1_P/O & 20-2TC) (D)  
Related gene (W3110 PEC)
     Gene Search Search MG1655 PEC by gene name:  intR
Related strains
     Strains Search Search strains by gene name:  intR   Search strains by all related name:  intR b1345 ECK1342 f411 f411b JW1339 ydaP

General information  (Go to Linear View:)
 Gene Name intR  
 Alternative name b1345,ECK1342,f411,f411b,JW1339,ydaP  
 Location, Length 1,410,024 - 1,411,259 (  -  ) ;   30.39 min ; 1236 (bp) ,   411 (aa) Go to Linear View
 Product Rac prophage; integrase  
 Operon Name recET-lar-ydaCQ-intR  
 Note  
 Function Phage or Prophage Related  
 Gene Ontology GO:0003677; DNA binding ( intR )
GO:0005515; protein binding ( intR )
GO:0006310; DNA recombination ( intR )
GO:0006313; transposition, DNA-mediated ( intR )
GO:0015074; DNA integration ( intR )
 PID 1787607  
 EC number
  (KEGG Pathway)
 
 
SWISS-PROT  ( Show details )
  botton Entry name(Acc.no) INTR_ECOLI ( P76056 )
    -  Protein name Putative lambdoid prophage Rac integrase.  
    -  Synonyms  
    -  Gene name Name=intR; OrderedLocusNames=b1345;  

 Linear View (Whole Mode)
View Location
   1400.0  –  1425.0 (KBP)

Homology Analysis
BLAST
    Bacteria
         GTOP intR (  homologous genes of other bacterias  )  
    PDB     (database updated : 2007.02.20 )
         PSI-BLAST Chain A, Structural Basis For Broad Dna-Specificity In Integron Recombination  
    SWISS-PROT     (database updated : 2007.02.20 )
         BLAST Putative lambdoid prophage Rac integrase  
         PSI-BLAST Putative lambdoid prophage Rac integrase
    nr     (database updated : 2007.02.20 )
         BLAST Rac prophage; integrase [Escherichia coli K12]  
Pfam 28.0   (database updated : 2015-05 )
    Pfam
PROSITE
    PROSITE ASN_GLYCOSYLATION    PKC_PHOSPHO_SITE    CK2_PHOSPHO_SITE    TYR_PHOSPHO_SITE    MYRISTYL    AMIDATION     

Other Cross-Reference
    COG COG0582L 
    EcoCyc intR 

Sequences
Amino acid
FASTA format
0001 MSKLPTGVEI RGRYIRIWFM FRGKRCRETL KGWEITNSNI KKAGNLRALI VHEINSGEFE YLRRFPQSST 
0071 GAKMVTTRVI KTFGELCDIW TKIKETELTT NTMKKTKSQL KTLRIIICES TPISHIRYSD ILNYRNELLH 
0141 GETLYLDNPR SNKKGRTVRT VDNYIALLCS LLRFAYQSGF ISTKPFEGVK KLQRNRIKPD PLSKTEFNAL 
0211 MESEKGQSQN LWKFAVYSGL RHGELAALAW EDVDLEKGIV NVRRNLTILD MFGPPKTNAG IRTVTLLQPA 
0281 LEALKEQYKL TGHHRKSEIT FYHREYGRTE KQKLHFVFMP RVCNGKQKPY YSVSSLGARW NAAVKRAGIR 
0351 RRNPYHTRHT FACWLLTAGA NPAFIASQMG HETAQMVYEI YGMWIDDMND EQIAMLNARL S

Nucleotide
FASTA format

View sequence out neighbor 100bp
-100                       cacttcaaac gagtatctcc tttaggtaag 
-070 ccagacagca aacgagggat tatctggtac aactatccaa agataaatca gtttatcaaa gactcatgat 
0001 atgtctaaat taccaacagg tgtcgagatt agaggtagat acattcgcat ctggttcatg tttcgaggaa 
0071 aacgatgtcg ggaaacatta aaaggctggg agattacaaa cagtaatatt aaaaaggccg gaaatttaag 
0141 agcgctgata gttcatgaaa taaactccgg tgaatttgag tatttaagac gttttcccca gtccagcact 
0211 ggggcaaaaa tggtgacaac gagagtcata aaaacgttcg gagagctttg tgatatctgg acaaaaatta 
0281 aagagacaga gttaacaaca aacacaatga agaaaacgaa atcacaatta aaaacactca gaataataat 
0351 ttgtgaaagt accccgatat cacatattcg ttatagcgat atcttaaact accggaatga actgctgcat 
0421 ggagaaacgc tttacctgga taatccaaga tccaacaaaa aaggaagaac cgtgcgcaca gttgataact 
0491 atatcgccct gctctgttcg ctgttgcgtt ttgcgtatca gtcgggattt atatcaacca aaccatttga 
0561 aggagtaaaa aaattacagc gaaacagaat aaagcctgat ccgttatcta aaacagaatt caatgcatta 
0631 atggaaagtg aaaaaggaca gagccagaac ttgtggaaat ttgccgttta ctcaggactt cgtcacgggg 
0701 aactggcagc tctggcgtgg gaggatgtgg atctcgaaaa gggaatagtg aatgtcagaa gaaacctgac 
0771 gatacttgat atgttcggtc ccccaaaaac aaatgccggg atccgaacag taacactact gcagcctgct 
0841 cttgaagcac tgaaggagca atacaaactg accgggcatc atcgcaaaag cgaaatcacc ttttatcatc 
0911 gggagtacgg cagaaccgaa aagcaaaaac tgcattttgt tttcatgccc agggtgtgta acggaaaaca 
0981 aaaaccttat tactcggtaa gcagtttggg ggcaaggtgg aatgcagcag taaaacgtgc tggtattcgc 
1051 cgccgtaatc cgtaccatac gcggcatact tttgcctgct ggctgttgac ggcaggagcg aacccggcat 
1121 ttatagccag ccaaatgggg catgaaactg cgcagatggt gtatgaaatt tacggtatgt ggattgatga 
1191 catgaacgac gaacagatag ccatgttgaa tgcgcggtta tcgtagttgc aaagtttgcc cccaatttgc 
1261 cccatttagt accagagaac tgaaataatg caagaaaatc aacaaattac aaagaaagaa caatacaacc 
1331 tgaaca