Strain Detail

Strain Name Organization
dp Demono
Common name
Scientific name
Cultiver name
Phenotype(masaki,demono)
Phenotype(oyaki)